Jak dobrze wydać
nieduże pieniądze

Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem https://www.zamalozarabiam.pl

I. Definicje

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.zamalozarabiam.pl

2. Usługa – prezentowanie przez TAKTO  ofert zgodnie z pkt 3 „Funkcja Serwisu” oraz Newsletter.

3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu do użytku osobistego nie związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Inny podmiot – osoby prawne i fizyczne, których oferty sprzedaży/świadczenia usług prezentowane są w Serwisie.

5. Program afiliacyjny – program marketingu internetowego w którym udział bierze TAKTO Finanse sp. z o.o. jako właściciel Serwisu.

II. Podstawowe informacje

1. TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060 jest Właścicielem, Wydawcą i Administratorem serwisu (zwana dalej TAKTO).

2. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora faktu podejmowania przez Użytkownika takich działań.. Działania mające na celu destabilizację Serwisu stanowią czyn zabroniony, w związku z czym Administrator może powziąć stosowne działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej przez niego szkody. Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, treści udostępnionej w Serwisie oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa. W przypadku korzystania z usług dostępnych na podstawie wyrażonych dodatkowo zgód, konieczne jest ich odwołanie.

III. Funkcja serwisu

1. Serwis „Za Mało Zarabiam” ma ułatwić użytkownikom internetu dostęp do korzystnych (według Administratora serwisu) ofert innych podmiotów.

2. Serwis zawiera następujące kategorie ofert:

- „Super oferty” - tematyczne pakiety atrakcyjnych promocji i zniżek prezentowane w formie opisu oraz bezpośredniego linki do serwisów oferujących dane zniżki;

- „Dobre rady” – artykuły o szeroko pojętym i sprytnym zarządzaniu finansami.

3. Pochodzenie ofert:

- TAKTO jako wydawca serwisu  „Za Mało Zarabiam” jest uczestnikiem programów afiliacyjnych, dzięki czemu może wyświetlać oferty innych podmiotów na swojej stronie internetowej.

- Szczegóły udostępnianych użytkownikom serwisu „Za Mało Zarabiam” ofert określają szczegółowo regulaminy programów afiliacyjnych, które dostępne są na stronach podmiotów  których wydawcom jest serwis „Za Mało Zarabiam”

- TAKTO nie pośredniczy w zakupie ofert prezentowanych w serwisie. Klient zainteresowany ofertą zostaje przekierowany z serwisu „Za Mało Zarabiam” do serwisu właściciela oferty i tam może dokonać jej zakupu.

4. Dodatkową funkcją Serwisu jest przedstawienie oferty produktów finansowych oferowanych przez TAKTO, której główną działalnością jest oferowanie kredytów konsumenckich.

5. TAKTO nie jest stroną ani pośrednikiem w zakresie umów zawieranych (z wyłączeniem kredytów konsumenckich oferowanych przez TAKTO) poza Serwisem „Za Mało Zarabiam” a Pracownicy TAKTO nie udzielają użytkownikom serwisu „Za mało zarabiam” informacji dotyczących ofert innych podmiotów znajdujących się w w/w serwisie.

IV. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 58- 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy pod nr KRS 0000595762, o kapitale zakładowym 1 100 000,00 PLN w całości wpłaconym, NIP 8951852770, REGON 020114060 , które podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane Użytkowników serwisu na podstawie zgód zebranych w ściśle określonych celach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazywanych Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie wymaganych w poszczególnych formularzach danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz prawo do poprawiania tych danych.

4. Osoba korzystająca z formularza kontaktowego ma możliwość wyrażenia dodatkowej nieobowiązkowej zgody marketingowej.

5. TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu, które są udostępniane przez użytkownika serwisu po opuszczeniu serwisu „Za mało zarabiam” w celu skorzystania oferty innego podmiotu.

6. Administrator danych niekiedy może powierzyć do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Serwisu. Powierzanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator nie będzie udostępniał podmiotom trzecim bazy adresów email użytkowników serwisu „Za mało zarabiam” bez otrzymania zgody od Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa.

V. Kalkulator pożyczki gotówkowej

1. W serwisie „Za mało zarabiam” znajdują się kalkulatory pożyczki gotówkowej udzielanej przez TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Kalkulator służy do symulacji raty pożyczki i nie jest elementem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Podane wartości mają charakter orientacyjny.

3. Korzystając z kalkulatorów pożyczki gotówkowej TAKTO nie przechowuje danych osobowych.

VI. Zapisy do Newslettera

1. W serwisie „Za mało zarabiam” istnieje możliwość pozostawienia swojego adresu e-mail
w celu otrzymywania na niego aktualnych ofert serwisu „Za mało zarabiam” w znaczeniu opisanym w pkt 3 regulaminu oraz ofert TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Administrator serwisu na własny użytek będzie gromadził adresy e-mail wraz ze zgodami, wyrażonymi przez użytkowników serwisu, na ich gromadzenie.

2. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ofert poprzez link „zrezygnuj…” załączony do każdego kolejnego newslettera.

VII. Komentarze

1. Użytkownicy serwisu „Za mało zarabiam” mają możliwość pozostawienia w serwisie swoich komentarzy za pomocą platformy internetowej https://disqus.com/ zgodnie z regulaminem tej platformy.

2. Komentarze pozostawione przez użytkowników w serwisie mogą być moderowane przez TAKTO Finanse. Wszelkie komentarze będące wulgaryzmami, przekleństwami lub takie które będą miały znamiona rasizmu, seksizmu, różnego typu nietolerancji, trollingu, oraz , komentarze mające znamiona reklamy będą usuwane.

3. TAKTO Finanse nie jest administratorem danych osobowym pozostawionych przez użytkowników serwisu „Za mało zarabiam” w komentarzach.

VIII. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu i w niniejszym Regulaminie, a wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu i poprawne wyświetlanie witryn WWW.

3. Użytkownik, powinien stosować aktualne oprogramowanie antywirusowe, anty malwerowe.

4. Strony Serwisu wykorzystują technologię plików cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

IX. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych Osób,

b. czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania z Serwisu wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie.
O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni,

c. wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi w Serwisie,

d. wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora składać można:

a. pisemnie: TAKTO Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Reklamacji z dopiskiem „Za mało zarabiam”, ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław;

b. telefonicznie: 71 388 10 89;

c. osobiście, w siedzibie TAKTO: Wrocław, ul. Braniborskiej 58-68, Biuro Obsługi Interesanta;

d. elektronicznie: kontakt@zamalozarabiam.pl.

2. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Administrator może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej jednak niż łącznie do 60 dni od daty jej otrzymania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.

3. Administrator udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej, a na wniosek Użytkownika - pocztą elektroniczną.

4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko Użytkownika;
- adres Użytkownika;
- numer umowy, data jej zawarcia, numer Klienta/produktu (jeśli jest znany);
- wskazanie konkretnych zastrzeżeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania, wykorzystywania i gromadzenia danych w tym także danych osobowych pozyskiwanych od Użytkowników serwisu „Za mało zarabiam” przez TAKTO Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej TAKTO), która jest Administratorem Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkowników niniejszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwana dalej UODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 z późniejszymi zmianami (zwana dalej UŚUDE).

TAKTO zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, w szczególności aby były poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, dokładne i aktualne, przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania oraz bezpiecznie przechowywane.

PLIKI COOKIES

TAKTO informuje, że w naszym serwisie stosujemy pliki cookies seryjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Dalsze pozostanie w naszym serwisie oznacza, że użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies obowiązującą w serwisie. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

- Serwis zamalozarabiam.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

- Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

- Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

- Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Administrator serwisu „Za mało zarabiam” informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

- Pliki cookies stałe zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów, dzięki czemu przy kolejnej wizycie Użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane.

- Pliki cookies sesyjne (cookies tymczasowe) generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawne.

- Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z serwisem, np. Google Analytics.

Inne strony internetowe

1. W ramach serwisu będą udostępnione linki do innych stron internetowych.

2. Strony te działają niezależnie od serwisu „Za mało zarabiam” i nie są w żaden sposób przez TAKTO nadzorowane.

3. Strony te posiadają własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo TAKTO zaleca się zapoznać.

4. TAKTO nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania administratorów w ramach tych stron.

Przysługujące prawa Użytkowników

1.  Użytkownikom serwisu „Za mało zarabiam” przysługuje prawo:

- do żądania informacji o treści przechowywanych na temat Użytkowników oraz prawo do sprostowania, uzupełniania lub uaktualniania danych osobowych ich dotyczących,

- wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,

- wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych lub wobec przekazywania innym administratorom.

2. W celu realizacji praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt:

a. pisemnie: TAKTO Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Reklamacji z dopiskiem „Za mało zarabiam”, ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław;

b. telefonicznie: 71 388 10 89;

c. osobiście, w siedzibie TAKTO: Wrocław, ul. Braniborskiej 58-68, Biuro Obsługi Interesanta;

d. elektronicznie: kontakt@zamalozarabiam.pl.

Środki techniczne i organizacyjne

1. TAKTO mając świadomość ciążących na niej odpowiedzialności w zakresie przetwarzania danych w tym danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu TAKTO:

a. wdrożyła odpowiednią dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych,

b. dba aby dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane obligujące do zachowania wszelkich danych w tajemnicy.

2. Wszelkie działania podjęte przez TAKTO mogą być nie w pełni wystarczające, jeżeli sami Użytkownicy nie będą stosować ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Pytania i zastrzeżenia

1. W razie pytań i zastrzeżeń do niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt:

a. pisemnie: TAKTO Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Dział Reklamacji z dopiskiem „Za mało zarabiam”, ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław;

b. telefonicznie: 71 388 10 89;

c. osobiście, w siedzibie TAKTO: Wrocław, ul. Braniborskiej 58-68, Biuro Obsługi Interesanta;

d. elektronicznie: kontakt@zamalozarabiam.pl.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2017.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Informacje o zmianie Regulaminu będą publikowane na stronach Serwisu.

4. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach Serwisu.

5. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić wydruk.

6. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wykorzystujemy pliki cookies SPRAWDŹ JAK